Hotline: 19001769

Văn bản chung

TT DANH MỤC
TÊN VĂN BẢN
I Luật dân sự
 1. Bộ luật Dân sự 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

2. Luật quản lý Ngoại thương có hiệu lực từ ngày 01/01/2018

3. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực từ ngày 01/01/2018

4. Luật Du lịch có hiệu lực từ ngày 01/01/2018

II Nhà ở
 1. Luật nhà ở của Quốc hội nước CHXHCNVN số 65/2014/QH15 ngày 25/11/2014
 2. Nghị định 99/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở
 3. Thông tư 19/2016/TTBXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung về phát triển nhà ở, quản lý, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở, sở hữu nhà ở, quản lý nhà nước về nhà ở quy định tại Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
 4. Chỉ thị 14/2007/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại các đô thị
 5. Quyết định 2127/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
 6. Nghị định 121/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh BĐS, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở
 7. Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
 8. Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
 9. Thông tư 21/2016/TT-BXD hướng dẫn tổ chức, cá nhân và các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện một số nội dung về hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia dự án cải tạoxây dựng lại nhà chung cư
 10. Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 Ban hành quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư
 11. Thông tư 37/2009/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư
 12. Thông tư 38/2009/TT-BXD Hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị
 13. Thông tư 26/2016/TTBXD hướng dẫn quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
 14. Thông tư số 31/2016/TTBXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng quy định phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư
 15. Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
 16. Thông tư 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ
 17. Nghị quyết 19/2008/QH12 Về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam – Đã hết hiệu lực
 18. Nghị định 51/2009/NĐ-CP Hướng dẫn NQ 19/2008/QH12 về thí điểm cho tổ chức cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại VN– Đã hết hiệu lực
 19. Nghị định 34/2013/NĐ-CP Về quản lí sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước – Đã hết hiệu lực
 20. Thông tư 05/2014/TT-BXD Sửa đổi bổ sung khoản A điều 17 của quyết định số 08/2008/QĐ- BXD về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư – Đã hết hiệu lực
 21. Thông tư 16/2010/TT-BXD Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 71/2010/N Đ-CP của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở – Đã hết hiệu lực
 22. Thông tư 03/2014/TT-BXD Sửa đổi bổ sung điều 21 của thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 1/9/2010 của BXD quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 71/2010/N Đ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở – Đã hết hiệu lực
III Phòng cháy chữa cháy
 1. Luật PCCC số 40/2013/QH13 
 2. Nghị định 79/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
 3. Nghị định số 79/2014/CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
 4. Nghị định số 46/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PC&CC – Hết hiệu lực 1 phần
 5. Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 8/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
 6. Nghị định số 167/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn, phòng cháy chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình
 7. Nghị định số 46/2012/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
 8. Thông tư 66/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP Phòng cháy và chữa cháy
 9. Thông tư 214/2013/TTLTBTCBCA hướng dẫn chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
 10. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4878:2009 về Phòng cháy và chữa cháy – Phân loại cháy
 11. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2010/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình 
 12. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890:2009 về phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – trang bị, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng 
 13. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5040:1990 về thiết bị phòng cháy và chữa cháy – Ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy 
 14. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5740:2009 về Phương tiện phòng cháy chữa cháy – Vòi đẩy chữa cháy 
IV Bảo vệ môi trường
 1. Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014
 2. Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
 3. Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
 4. Nghị định 19/2015/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường
 5. Nghị định 105/2015/CP thi hành một số điều của Pháp lệnh cảnh sát môi trường
 6. Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại
 7. Thông tư 12/2006 Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại
 8. Thông tư 12/2011/TT-BTNMT Quy định về Quản lý chất thải nguy hại – Hết hiệu lực
 9. Phụ lục Thông tư 12/2011/TT-BTNMT Quy định về Quản lý chất thải nguy hại – Hết hiệu lực
 10. TCVN 5937:2005 Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh
 11. QCVN 14:2008/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt
 12. Tiêu chuẩn Quốc gia về Chất thải nguy hại – Dấu hiệu cảnh báo
V Bảo hiểm
 1. Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000
 2. Sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm 61/2010/QH12
 3. Nghi định 123/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung Luật kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 45/2007/NĐ-CP
 4. Nghị định 130 Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
 5. Thông tư 220 Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
 6. Phụ lục Thông tư 220 ban hành kèm theo Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30/12/2010 của Bộ Tài chính