Hotline: 19001769

Quản lý – vận hành

TT DANH MỤC
TÊN VĂN BẢN
I Quản lý sử dụng chung cư
 1. Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng quy định phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư
 2. Nghị định 114/2010/NĐ-CP về bảo trì công trình xây dựng
 3. Nghị định 46/2015/NĐ-CP Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
 4. Chỉ thị 14/2007/CT-TTg tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại các đô thị – hết hiệu lực
 5. Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
 6. Thông tư 10/2015/TT-BXD quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư
 7. Thông tư 26/2016/TT-BXD Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
 8. Thông tư 10/2013/TT-BXD hướng dẫn quản lý chất lượng công trình xây dựng – hết hiệu lực
 9. Thông tư 37/2009/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư
 10. Thông tư 10/2015/TT-BXD Quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư – hết hiệu lực một phần
 11. Thông tư 14/2011/TT-BXD quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư – hết hiệu lực
 12. Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-BTTTT-BXD hướng dẫn lắp đặt, quản lý, sử dụng thùng thư, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truyền hình trong tòa nhà cao tầng có nhiều chủ sử dụng
 13. Thông tư 08/2006/TT-BXD Hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng
 14. Thông tư 19/2016/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
 15. Thông tư 16/2010/TT-BXD Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phu quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở – hết hiệu lực
 16. Phụ lục Thông tư số 16/2010/TT-BXD – hết hiệu lực
 17. Thông tư 02/2012/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị – hết hiệu lực
 18. Thông tư 31/2016/TT-BXD Quy định về phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư
 19. Thông tư 14/2008/TT-BXD Hướng dẫn về phân hạng nhà chung cư – hết hiệu lực
 20. Quyết định 42 của Bộ xây dựng về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà chung cư.
 21. Thông tư 02/2016/TT-BXD Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư – hết hiệu lực một phần
 22. Thông tư 28/2016/TT-BXD Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
 23. QĐ 08/2008/QĐ-BXD về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư – hết hiệu lực
II Cư trú
 1. Luật cư trú
 2. Luật sửa đổi bổ sung Luật cư trú
 3. Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài ở Việt Nam
 4. Nghị định số 56/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 4/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú
 5. Nghị định 31/2014/NĐ-CP Hướng dẫn chi tết và biện pháp thi hành Luật Cư trú
 6. Nghị định số 21/2001/NĐ-CP  quy định thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
 7. Thông tư 04/2002/TTLT BCA – BNG hướng dẫn pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh của người nước ngoài ở VN
 8. Thông tư 35/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và NĐ 31/2014/NĐ-CP
 9. Thông tư 52/2010 TT -BCA hướng dẫn Luật cư trú
 10. Thông tư số 80/2011/TT-BCA  của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú
III Phí và lệ phí
 1.  Luật Phí và Lệ phí 2015 có hiệu lực 01/01/2017
 2. Nghị định 120/2016/NĐ – CP hướng dẫn thi hành Luật Phí và Lệ phí 2015
 3. Pháp lệnh 38/2001/PL-UBTVQH10 – về phí và lệ phí
 4. Luật Điện lực số 28/2004/QH11
 5. Nghị định 57/2002/NĐ-CP – Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí – hết hiệu lực
 6. Nghị định 109/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn – hết hiệu lực một phần
 7. Nghị định 106/2003/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí – hết hiệu lực
 8. Nghị định 19-2016-NĐ-CP về Kinh doanh Khí
 9. Nghị định 107/2009/NĐ-CP về Kinh doanh Khí dầu mỏ hóa lỏng –  hết hiệu lực
 10. Nghị đinh 117-2007-NĐ-CP ngày 11-7-2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch – hết hiệu lực một phần
 11. Nghị định 124 CP sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 117-2007-CP
 12. Thông tư 03-2016 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 19/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Kinh doanh Khí
 13. Thông tư 06/2004/TT-BTC Hướng dẫn NĐ 106/2003/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lệ phí – hết hiệu lực
 14. Thông tư 37/2009/TT-BXD – Hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư.
 15. Quyết định 2256-Bộ Công thương Quy định giá bán điện
 16. Quyết định số 243/QĐ-UBND về công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
 17. Quyết định 3431/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội – hết hiệu lực
 18. Quyết định 3185/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội – hết hiệu lực
 19. Quyết định 19/2013/QĐ-UBND của UBND Tp. Hà Nội về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng nguồn kinh phí bảo trì nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
 20. Công văn 3937/SXD-QLKT Hướng dẫn thực hiện quyết định 3431/Q Đ-UBND ngày 31/05/2013 của UBND Tp. Hà Nội về việc công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội – Hết hiệu lực
IV Thể dục thể thao
 1. Luật Thể dục Thể thao
 2. Nghị định 112/2007/NĐ -CP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật TDTT
 3. Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 112/2007/NĐ-CP
 4. Thông tư 08-2011-TT-BVHTTDL-Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05-2007-TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007
 5. Thông tư 16 /2011/TT-BVHTTDL -Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ
 6. Thông tư 02/2011/TT- BVHTTDL Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn
 7. Thông tư 2012/TT-BVHTTDL Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động cầu lông
 8. Thông tư 12/2012/TT-BVHTTDL Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng đá
 9. Thông tư 15/2011/TT-BVHTTDL Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động quần vợt
 10. Thông tư 16/2010/TT-BVHTTDL Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể hình
 11. Thông tư 15/2010/TT-BVHTTDL Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động billiards & snooker
V Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
 1. Luật Hóa chất số 06/2007/QH12
 2. 113/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất 
 3. Nghị định 26/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2008/NĐ-CP
 4. Nghị định 68/2005/NĐ-CP An toàn hóa chất
 5. Nghị định 163/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp 
 6. Nghị định 90/2009/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hóa chất – hết hiệu lực
 7. Thông tư 25 Ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam
 8. Thông tư 29 Quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.
 9. Phụ lục thông tư 29 Quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.
VI Kinh doanh dịch vụ an ninh
 1. Nghị định 52/2008/NĐ-CP về quản lý kinh doanh dịch vụ Bảo vệ
 2. Thông tư số 45/2009/TT-BCA (C11) Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ
VII Sử dụng năng lượng tiết kiệm
 1. Luật số 50/2010/QH12 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
 2. Nghị định 134/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
 3. Nghị định 134/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
 4. Nghị định 73/2011/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả – hết hiệu lực
 5. Nghị định 21 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
 6. Thông tư 07/2012/TT-BCT Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng
VIII Thực hiện nếp sống văn minh
 1. Chỉ thị 14/1998/CT-TTg Về việc thực hiện nếp sống văn mình trong việc cưới, việc tang, lễ hội
 2. Quyết định 308 Ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
 3. Thông tư 04/2011/TT-BVHTTDL Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.