Hotline: 19001769

Kinh doanh Bất động sản

TT DANH MỤC
TÊN VĂN BẢN
I Kinh doanh Bất động sản
 1. Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13
 2. Nghị quyết 19/2008/QH12về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam
 3. Nghị định 76/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 
 4. Nghị định 11/2013/NĐ-CP Quản lý đầu tư phát triển đô thị
 5. Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản. – hết hiệu lực
 6. Nghị định 31/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú
 7. Nghị định 56-2010-ND-CP ngày 24 tháng 05 năm 2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú. – hết hiệu lực
 8. Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. – hết hiệu lực một phần
 9. Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 5 năm 2008 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.
 10. Quyết định 9/2007/QĐ-BXD Quy định về chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản
 11. Quyết định 378/QĐ-BXD Về việc công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản và quản lí, điểu hành sàn giao dịch bất động sản