Hotline: 19001769

Đầu tư – Xây dựng

TT DANH MỤC
TÊN VĂN BẢN
I Đầu tư
 1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014
 2. Nghị định 78/2006/NĐ-CP Về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
 3. Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22  tháng  9  năm  2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
 4. Thông tư 11/2010/TT-BTC Hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư VN đầu tư ra nước ngoài
 5. Quyết định 1088/2006/QĐ/BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành các mẫu văn bản về đầu tư tại Việt Nam
 6. Quyết định 1175/2007/QĐ-BKH Quyết định ban hành các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
 7. CV 4332/BKHĐT-ĐTNN Về áp dụng tạm thời thủ tục, mẫu văn bản thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài
II Xây dựng
 1. Luật xây dựng sô 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014
 2. Nghi định 71/2005/NĐ-CP quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù
 3. Nghị định 112/2009/NĐ-CP Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 4. Nghị định 114/2010/N Đ-CP Nghị định về bảo trì công trình xây dựng
 5. Nghị định 13/2005/TT- BXD Hướng dẫn thực hiện NĐ 95.2005-NĐ-CP
 6. Nghị định 72/2001/NĐ-CP về phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị.
 7. Nghị  định của Chính phủ 126/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà.
 8. Nghị định của Chính phủ 209/2004/NĐ-CP  về quản lý chất lượng công trình xây dựng
 9. Nghị định 95/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.
 10. Nghị định của Chính phủ 02/2006/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới
 11. Nghị định 112/2006/ NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 16/2005/NĐ-CP  về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 12. Nghị định 78/2007/ NĐ-CP về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao, hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh, hợp đồng xây dựng – chuyển giao.
 13. Nghị định 99/2007/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 14. Thông tư của chính phủ 71/2001/NĐ-CP về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê.
 15. Thông tư 34 /2009/TT-BXD Quy định chi tiết một số điều khoản của NĐ 42 2009 NĐ-CP phân loại đô thị
 16. Thông tư 08/2006/TT- BXD Hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng
 17. Thông tư 04/2005/TT-BXD hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.
 18. Thông tư 01/2005/TT-BXD hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ  về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà.
 19. Thông tư 07/2005/TT-BXD  hướng dẫn  phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng.
 20. Thông tư 11/2005/TT-BXD hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
 21. Thông tư 13/2005/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.
III Đấu thầu
 1. Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013
 2. Nghị định 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
 3. Nghị định 30/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều luật của luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
 4. Nghị định số 111/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng
 5. Phụ lục Nghị định số 111/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng
 6. Quyết định số 49/2007/QĐ-TTg ngày về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 điều 101 của Luật xây dựng
 7. Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hành cạnh tranh (hiệu lực 10/12/2015)
 8. Thông tư 09/2011/TT-BKHĐT Quy định chi tiết hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn
 9. Thông tư 10/2010/TT-BKH Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
 10. Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
 11. Quyết định số 909/2005/QĐ-BKH – Ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
 12. Thông tư của Bộ Xây dựng số 05/2004/TT-BXD hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
 13. Thông tư số 43/2003/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản  lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng.